Aanmelden (18 jaar of ouder)

Om deel te nemen aan een door Bolkesteijn Group B.V. georganiseerd evenement en/of het betreden van het evenemententerrein, dient u zich online aan te melden middels onderstaand formulier. Jonger dan 18 jaar? Klik dan hier.

  Kruis aan welk evenement van toepassing is:

  Op welke datum vindt het evenement plaats:

  Gegevens deelnemer:  Geboortedatum:


  Ondergetekende verklaart hierbij, alvorens deze verklaring te hebben ondertekend kennis genomen te hebben van onderstaande voorwaarden:

  Gedragsregels:
  Wij hebben de veiligheid van onze bezoekers hoog in het vaandel. Uw en onze veiligheid moeten optimaal gegarandeerd zijn. Derhalve is het absoluut verboden te roken bij de opslagplaatsen van brandbare brandstoffen / gassen. Indien u niet in het bezit bent van een oranje polsbandje met Bolkesteijn Group logo dan bent u niet welkom op het evenemententerrein, u dient zich per direct te melden bij de ingang. Indien u als deelnemer wilt deelnemen aan één van de activiteiten, dan dient er altijd een door Bolkesteijn Group B.V. aangewezen begeleider bij u te zijn om u uitleg van de machine te geven, en tevens bij de deelnemer bij de machine te staan als begeleider. Indien u niet wilt deelnemen aan één van de activiteiten, maar enkel als bezoeker aanwezig wilt zijn, wijzen wij u erop dat er ook dan risico's bestaan. Moedwillig aangebrachte schade - zulks door Bolkesteijn Group B.V. te bepalen - zullen wij u in rekening brengen. Een ieder die zich niet aan bovenstaande regels houdt, wordt onmiddellijk van het terrein verwijderd en uitgesloten van verder toegang / deelname, dus ook als u zonder begeleider van Bolkesteijn op een machine stapt.

  Aanwijzingen en medewerking:
  Voor uw en onze veiligheid, maar ook die van andere bezoekers, dienen alle aanwijzingen van het personeel terstond opgevolgd te worden. Wij vragen hierbij dan ook uw volledige medewerking. Gedrag binnen of buiten de activiteiten velden dat onze bezoekers of ons personeel in gevaar brengt, wordt niet getolereerd. In het ergste geval zijn wij gerechtigd bezoekers van ons terrein te verwijderen zonder dat u als deelnemer recht heeft er tegen in te gaan. Uiteraard gaan wij er van uit dat dit nooit nodig zal zijn en alle bezoekers en deelnemers hun volledige medewerking geven om er een gezellig evenement van te maken.

  Foto/video/film opnamen:
  Tijdens de evenementen worden er veelal foto's, video's en ander beeldmateriaal vastgelegd. Dit wordt enkel gebruikt ter promotie van de bedrijfsactiviteiten van Bolkesteijn Group B.V. en de daaraan gelieerde bedrijven. Alle bezoekers / deelnemers van het evenement dienen toestemming te geven door ondertekening van dit formulier. Indien u hier geen toestemming voor geeft zal Bolkesteijn Group B.V. u uit voorzorg weigeren op het terrein om niet gewenste discussies in de toekomst te voorkomen.

  Privacyverklaring:
  Bolkesteijn Group B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens die u via de website of dit formulier hebt ingevoerd te beveiligen tegen onbedoeld verlies, onbedoelde wijziging, onbevoegde openbaarmaking of onbevoegde terbeschikkingstelling en andere vormen van onrechtmatige verwerking. Dit gebeurt onder andere door deze gegevens op te slaan op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Bolkesteijn bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van Bolkesteijn te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bolkesteijn.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn. Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacy verklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met de directie van Bolkesteijn: Dhr. X. Bolkesteijn. U kunt hem bereiken via x.bolkesteijn@bolkesteijn.com

  Aansprakelijkheid en schade:
  Het betreden van het terrein van Bolkesteijn en/of het deelnemen aan activiteiten met machines e.d. houdt risico's in voor schade (letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen) voor zowel deelnemer/ster zelf als voor derden, alsmede voor zijn/haar rekening. Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard zover deze niet is gedekt onder de door Bolkesteijn Group B.V. afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Bolkesteijn Group B.V. en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die een deelnemer/ster in verband met het betreden van het terrein van Bolkesteijn, en/of het deelnemen aan activiteiten met machines of een andere activiteit verzorgd door Bolkesteijn Group B.V., lijdt, tenzij die schade te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens Bolkesteijn Group B.V.. Enige schade dient onmiddellijk gemeld gemeld te worden bij de bedrijfsleiding. Daarnaast dient dit altijd ook schriftelijk bij ons gemeld te worden binnen twee weken nadat deze schade ontstaan is. De schademelding moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de schade en de oorzaak, inclusief de naam van de bedrijfsleiding waar de schade direct aan gemeld is.

  Op alle overeenkomsten met Bolkesteijn Group B.V. zijn van toepassing: Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden 2020 Bolkesteijn Group B.V. welke via onderstaande link te zien zijn: www.bolkesteijn.com/infrastructuur/over-bolkesteijn/wka/

  Ondergetekende verklaart hierbij om deel te nemen aan de activiteiten bij Bolkesteijn Group B.V. en is zich bewust van de risico's. Ondergetekende verklaart hierbij uitdrukkelijk zich bewust te zijn van de risico's die verbonden zijn aan het bezoeken van het terrein van Bolkesteijn Group B.V. danwel het deelnemen aan één of meer activiteiten in het algemeen en aan het bezoeken en deelnemen aan één of meer activiteiten door haarzelf danwel derden.

  Getekend te:

  Handtekening:

  Tweet
  Share
  Share