Deelnameverklaring Bolkesteijn

Meedoen met de Doe-dag bij Bolkesteijn en de op het terrein georganiseerde activiteiten, waarbij ook verschillende machines gebruikt en bestuurd kunnen worden, is natuurlijk heel leuk en toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is. Maar het is niet helemaal zonder risico’s. Bolkesteijn wil een zo mooi en veilig mogelijke ervaring aan iedere bezoeker bieden, daarom gelden de volgende afspraken bij ons op het terrein.

Iedere bezoeker dient alvorens ons terrein te mogen betreden deze vrijwaringsverklaring (“waiver”) volledig en waarheidsgetrouw in te vullen. Als de bezoeker jonger is dan 16 jaar, dient de ouder/voogd/ wettelijk vertegenwoordiger (“vertegenwoordiger”) deze te ondertekenen.

Door ondertekening van de waiver wordt door/namens de bezoeker het volgende verklaard:

  • Ik ben in goede conditie en heb geen medische aandoening die mij belet tot een veilige deelname aan de door Bolkesteijn gefaciliteerde activiteiten.
  • Ik weet en accepteer dat het deelnemen aan de activiteiten van Bolkesteijn met de Doe-dag vrijwillig en geheel op eigen risico gebeurt.
  • Bolkesteijn heeft mij gewezen op de mogelijke risico’s die verbonden zijn aan het betreden van het terrein, deelnemen aan de georganiseerde activiteiten, met name door het gebruik en besturen van verschillende machines.
  • Ik ben mij bewust van de mogelijkheid dat ik bij bepaalde activiteiten gefilmd word of dat er foto’s gemaakt worden en aanvaard de mogelijkheid dat beelden daarvan op social media worden geplaatst en geef daarvoor mijn instemming.
  • Ik zal steeds de (veiligheids)instructies van de door Bolkesteijn aangestelde toezichthouders/begeleiders opvolgen en ben mij ervan bewust dat ik alleen in een machine mag plaatsnemen als iemand van de begeleiders van Bolkesteijn daarbij aanwezig is.
  • Ik heb op de website van Bolkesteijn de algemene voorwaarden als ook de privacyverklaring hieronder van Bolkesteijn gelezen en begrepen.
  • Ik vrijwaar Bolkesteijn voor elke schade die ik mogelijk door het gebruik van de aangeboden diensten/activiteiten kan lijden, behalve als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij Bolkesteijn. Deze vrijwaring geldt zeker als ik mij niet aan de regels en instructies heb gehouden.

Privacyverklaring:
Bolkesteijn Group B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens die u via de website of dit formulier hebt ingevoerd te beveiligen tegen onbedoeld verlies, onbedoelde wijziging, onbevoegde openbaarmaking of onbevoegde terbeschikkingstelling en andere vormen van onrechtmatige verwerking. Dit gebeurt onder andere door deze gegevens op te slaan op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Bolkesteijn bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van Bolkesteijn te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bolkesteijn.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn. Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacy verklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met de directie van Bolkesteijn: Dhr. X. Bolkesteijn. U kunt hem bereiken via x.bolkesteijn@bolkesteijn.com

Als ouder/voogd van de bezoeker, jonger dan 16 jaar, heb ik de bevoegdheid de waiver te tekenen dan wel heb ik als wettelijk vertegenwoordiger van de bezoeker de uitdrukkelijke toestemming van de ouder(s)/voogd om de waiver namens de bezoeker te ondertekenen.

Tweet
Share
Share